Strona główna » Gwarancja
Kontakt
Systemy płatności
 • Hotpay
 • Bluemedia
 • Sandander Consumer
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Statystyka
 • Aktualnie klientów na stronie: 23
 • Sklep odwiedziło: 213037 klientów

Gwarancja

Kotły i piece:
http://www.hkslazar.pl/pliki/Smart_Fire_SF11_SF15_SF22_SF41_PL_2017_02_22.pdf
http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_dtr_smart_fire_69-81_103.pdf
http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_dtr_holz_master_98.pdf

Kominy stalowe:
http://prodmax-sklep.pl/pdf/gwarancjakominy.pdf 
http://prodmax-sklep.pl/pdf/reklamacja.pdf

Przyłącza pellet:
WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu towaru przez użytkownika (data musi być zgodna z datą wystawienia dowodu zakupu).
2. Gwarancja zapewnia bezpłatne usunięcie usterek spowodowanych wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi, co może być stwierdzone na podstawie
oględzin dokonywanych przez sprzedawcę.
3. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe z następujących przyczyn:
a) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego transportu i przeładunku,
b) uszkodzeń wynikłych wskutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych i nieprzewidzianych wypadków,
c) niezgodnego z instrukcją montażu,
d) dokonania demontażu podzespołów, przeróbek, napraw lub wymiany części bez zgody producenta,
e) zużycia części i materiałów w normalnym trybie eksploatacyjnym,
4. Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionego wyrobu na nowy jeżeli wyrób był dwukrotnie naprawiany i uległ uszkodzeniu po raz trzeci.
5. Warunkiem wykonania przez Konsumenta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie wadliwego produktu bezpośrednio do punktu sprzedaży
oraz przedstawienie łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego dowodu zakupu.
Sprzedawca i Konsument muszą dopilnować, aby karta gwarancyjna była poprawnie wypełniona a w szczególności, aby w karcie gwarancyjnej zostały ujawnione co
najmniej: imię i nazwisko lub nazwa Konsumenta, jego adres, data zakupu, stempel sprzedawcy i jego podpis oraz podpis Konsumenta akceptujący warunki niniejszej
gwarancji. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niewłaściwy nie nabierze mocy prawnej.
6.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7.W sprawach nie omówionych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Kotły gazowe:

I. Okres gwarancji

1. Spółka De Dietrich Technika Grzewcza (DDTG) udziela gwarancji właściwego i zgodnego z instrukcją działania urządzenia zakupionego i zainstalowanego na obszarze RP na okres:

 • 10 lat na korpusy podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej BPP;
 • 8 lat na aluminiowo-krzemowe wymienniki kotłów MCR3, MCR3 PLUS, korpusy podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej SR…SN i SW…SN;
 • 7 lat na wymienniki aluminiowo-krzemowe innych kotłów;
 • 5 lat na stalowy wymiennik MCR/II, MCR Home, Lumea MPX, MPX Compact, żeliwne wymienniki kotłów stojących, panele solarne, korpusy pozostałych podgrzewaczy c.w.u., systemy spalinowe;
 • 2 lata na wiszące kotły niekondensacyjne z ich wymiennikami, pompy ciepła, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne;
 • 1 rok na części zamienne;
 • 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu, np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki.

2. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat na wybrane urządzenia. Szczegółowe informacje na www.dedietrich.pl/
serwis/warunki-gwarancji.

II. Obowiązki Gwaranta

1. W okresie trwania Gwarancji DDTG zobligowana jest do bezpłatnej naprawy urządzenia poprzez usunięcie wady fizycznej urządzenia.
2. Naprawa Gwarancyjna obejmuje: dojazd serwisanta do Użytkownika i przywrócenia prawidłowego działania urządzenia.
3. Naprawa Gwarancyjna nie obejmuje: wymiany części szybko zużywających się (np. dysze, uszczelki, elektrody, bezpieczniki).
W przypadku stwierdzenia przez serwisanta konieczności wymiany części szybko zużywających się, ich wymiana możliwa jest wyłącznie na koszt Użytkownika, po uzgodnieniu warunków odpłatnej usługi z serwisantem.
4. Naprawą Gwarancyjną nie są objęte koszty corocznych przeglądów obowiązkowych, do ponoszenia których zobligowany jest Użytkownik.
5. W celu skorzystania z naprawy gwarancyjnej Użytkownik winien:

 • dokonać zgłoszenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej do dowolnej firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.dedietrich.pl lub do Działu Technicznego DDTG.
 • udostępnić pomieszczenie i umożliwić dostęp do urządzenia serwisantowi, przygotować do okazania: Kartę Gwarancyjną potwierdzającą wykonanie wymaganych corocznych przeglądów gwarancyjnych. Gwarant nie ponosi kosztów uzyskania dostępu do urządzenia w miejscu instalacji.

6. W przypadku niestwierdzenia awarii i potwierdzenia przez serwisanta prawidłowego funkcjonowania urządzenia, koszty dojazdu i usługi serwisanta ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej firmie Serwisu Gwarancyjnego.
7. Zgłoszenia w ramach gwarancji rozpoznawane są niezwłocznie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
8. DDTG zobowiązana jest do naprawy urządzenia w terminie do 14 dni od uwzględnienia zgłoszenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych usterek, czas ich usunięcia może zostać wydłużony. Termin naprawy jest każdorazowo uzgadniany z Użytkownikiem.

III. Warunki gwarancji

1. Warunkiem udzielenia gwarancji na produkty sprzedawane przez DDTG jest:

 • a) zakup produktów: u Autoryzowanego Partnera Handlowego (posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną) lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub u autoryzowanego instalatora/serwisanta, który nabył produkt u Autoryzowanego Partnera Handlowego lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładce Sprzedaż/Autoryzowani partnerzy handlowi oraz Sprzedaż/Autoryzowane punkty sprzedaży;
 • b) dokonanie pierwszego uruchomienia przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną, aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładkach Serwis/Sieć serwisu gwarancyjnego oraz Sprzedaż/Sieć autoryzowanych instalatorów;
 • c) terminowe przeprowadzenie w okresie gwarancyjnym przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną corocznych, obowiązkowych i płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych urządzeń.

2. Przeglądy i konserwację wykonuje wyłącznie firma Serwisu Gwarancyjnego DDTG, bądź autoryzowana przez DDTG firma instalacyjna (aktualne wykazy na www.dedietrich.pl).

3. Uzyskanie uprawnień z gwarancji, o których mowa w punkcie I i II, wymaga rejestracji urządzenia przez firmę wykonującą pierwsze uruchomienie w Systemie Kart Gwarancyjnych (SKG) na www.dedietrich.pl w terminie 14 dni roboczych od dnia uruchomienia lub posiadania przez Użytkownika dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z potwierdzonymi corocznymi przeglądami gwarancyjnymi.

4. Wszystkie kotły DDTG, o których mowa w paragrafie I „Okres gwarancji”, muszą być zainstalowane w układzie zamkniętym, pompowym zgodnie z instrukcjami producenta dołączanymi do urządzeń oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce w tym: PN-91/B-02414 – zabezpieczenie instalacji c.o., napełnione wodą o składzie chemicznym określonym w wytycznych Producenta. Dla kotłów wiszących małej mocy zaleca się montaż filtrów siatkowych możliwie najbliżej kotła, na powrocie c.o. i zasilaniu c.w.u. i gazu.

5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:

 • a) niewłaściwego transportu i magazynowania;
 • b) niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji;
 • c) działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy); wykonania przez inne podmioty niż firmy Serwisu Gwarancyjnego DDTG, bądź autoryzowane przez DDTG firmy instalacyjne napraw lub przeróbek; niewłaściwego napięcia elektrycznego, ciśnienia gazu w sieci, ciągu kominowego, napełnienia instalacji; zanieczyszczenia, gazu, powietrza lub wody;
 • d) wad instalacji, do której urządzenie zostało przyłączone;
 • e) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.

6. Spółka DDTG pokrywa koszt pierwszego uruchomienia niektórych kotłów, aktualny wykaz kotłów na stronie www.dedietrich.pl/serwis/koszty-uruchomienia.

Zakres czynności uruchomienia opłacanych przez De Dietrich opisuje instrukcja kotła w rozdziale „Uruchomienie”. Za wszelkie dodatkowe prace płaci zleceniodawca. Uruchomienia pozostałych kotłów pokrywa zleceniodawca usługi.

7. Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG, na koszt DDTG i za jego zgodą. Pełny, aktualny wykaz firm Serwisu Gwarancyjnego znajduje się na stronie www.dedietrich.pl

8. Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu uruchomienia urządzenia zgodnie z pkt III ust.1 lit. b, nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu przez Użytkownika.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 


 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Nibe gwarancja 5 lat